บริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั่น จำกัด

ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีมามากกว่า 20 ปี ด้านการวิจัยพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบควบคุมระยะไกล (Software & IoT Development)
พัฒนาต่อยอดงานด้านโลจิสติกส์ รวมถึงด้านการบริหารจัดการคุณภาพ การทำงานด้วยระบบการบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics)
เพื่อเก็บข้อมูลและนำไปพัฒนาระบบจัดการอัตโนมัติ AI (Artificial Intelligence) สร้างความเชื่อมั่นให้คู่ค้าอย่างยั่งยืน

ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีมามากว่า 20 ปี ด้านการวิจัยพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบควบคุมระยะไกล (Software & IoT Development) พัฒนาต่อยอดงานด้านโลจิสติกส์ รวมถึงด้านการบริหารจัดการคุณภาพ การทำงานด้วยระบบการบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เพื่อเก็บข้อมูลและนำไปพัฒนาระบบจัดการอัตโนมัติ AI (Artificial Intelligence) สร้างความเชื่อมั่นให้คู่ค้าอย่างยั่งยืน

พันธกิจของบริษัท

การประกอบธุรกิจให้บริการด้านการพัฒนาระบบแบบครบวงจรด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญและให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความจริงใจ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าทั้งในและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นนำความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการพัฒนาและออกแบบระบบอย่างครบวงจร มาตรฐานสากล โดยเป็นทางเลือกแรกและทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าและคู่ค้าของบริษัท